Wijzigingen Algemene Voorwaarden 2018

Aan de hand van feedback van aanbieders hebben wij in het tweede kwartaal van 2018 wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aangebracht. Ook hebben we een aantal artikelen toegevoegd. Aanbieders zijn hier op 25 mei over op de hoogte gesteld via email. De vernieuwde Algemene Voorwaarden kunt u hier inzien. Dit helpdesk-artikel legt de wijzigingen in de voorwaarden uit.

NB: U hoeft deze vernieuwde voorwaarden niet te ondertekenen. In artikel 2.2 staat: 

Springest behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan de Aanbieder per elektronische nieuwsbrief. Indien de Aanbieder een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst per direct opzeggen. Indien de Aanbieder het Platform blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Aanbieder daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.

Verwerkingsovereenkomst

Om vanaf 25 Mei 2018 te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een verwerkingsovereenkomst opgesteld, en die opgenomen in de Algemene Voorwaarden. De artikelen over Privacy en Geheimhouding zijn vervangen. U vindt deze terug in Bijlage 1. Meer uitleg over de verwerkersovereenkomst vindt u in  dit helpdesk-artikel

Inschrijvingen via zakelijke Go-portalen

Springest heeft steeds meer domeinen voor zakelijke klanten. Daarom is een artikel met aanvullende voorwaarden toegevoegd. U vindt deze terug onder artikel 6:
6.1  De Inschrijvingen worden via de Springest Admin en via e-mail aan de Aanbieder aangeleverd.
6.2 Voor Inschrijvingen door Gebruikers van Afnemers gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
6.2.1 Aanbieder dient de factuur voor het afgenomen Product te uploaden bij de bijhorende conversie via de Springest Admin.
6.2.2 
De factuur wordt alleen geaccepteerd en betaald als het bedrag exact gelijk is aan door de Aanbieder op Springest vermelde bedrag bij het Product en als het inschrijfnummer van Springest op de factuur vermeld wordt. Aanbieder is gehouden het Product, of een volwaardig alternatief, te leveren of de aankoop kosteloos te annuleren als dit niet mogelijk blijkt
6.2.3 
Springest hanteert een betalingstermijn van 60 dagen vanaf het moment dat de factuur correct is geüpload in de Admin.
6.2.4 
De Aanbieder dient de status van de Inschrijving in de Admin aan te passen zodat de Afnemer op de hoogte kan blijven van de verwerking van de Inschrijving.
6.2.5.
Als Gebruiker na afronding van het Product een certificaat heeft behaald, dient de Aanbieder het certificaat te uploaden in de Springest Admin
6.2.6 A
ls andere voorwaarden zijn overeengekomen en geaccepteerd via de dienstenpagina in de Admin, dan hebben die voorwaarden voorrang op dit artikel.

Niet Goed Geld Terug garantie

In 2018 hebben wij de "niet goed geld terug garantie" geïntroduceerd.  In dit helpdesk-artikel kunt u meer over de garantie lezen. Als u de garantie inschakelt, gelden specifieke voorwaarden:
12.  Niet Goed Geld Terug Garantie
12.1 Wanneer Gebruiker zich beroept op de Garantie is Aanbieder gehouden het gehele bedrag voor het Product over te maken aan Springest, waarna de Vergoeding door Springest aan Aanbieder wordt gecrediteerd. Extra Kosten vallen niet onder de Garantie.
12.2 
De Garantie wordt door Aanbieder zelf geactiveerd via de Admin zoals beschreven in artikel 4.6 van deze Algemene Voorwaarden
12.3 
Springest behoudt zich het recht voor te bepalen voor welke Producten de Garantie kan worden afgenomen.

Annuleringen

Als een gebruiker een aankoop onverhoop annuleert, moet hij dit ook via Springest aangeven. Dit staat nu ook duidelijk uitgelegd in de Algemene Voorwaarden. U vindt deze terug onder artikel 11:
11. Annulering door Gebruiker
11.1 Bij Annulering van de Inschrijving voor het Product door Gebruiker gelden de Algemene Voorwaarden van Aanbieder, als die op het moment van aankoop op het Platform zichtbaar waren en geaccepteerd zijn door Gebruiker.
11.2 Springest kan de Vergoeding aan Aanbieder alleen crediteren wanneer de Gebruiker de Inschrijving annuleert via zijn Mijn Springest-account
11.3 
Springest annuleert niet zelf de Inschrijving van Gebruiker, behoudens in uitzonderlijke gevallen en maximaal tot 30 dagen na aanvang van een Product.

Wijziging van bestaande artikelen

Met deze wijzigingen hebben we beoogd onze voorwaarden duidelijker en evenrediger te maken.

  • Aansprakelijkheid: 15.1. Het gemaximeerde bedrag is verhoogd naar 10.000,- 
  • Intellectueel Eigendom: Uit artikel 16.3 is het woord "eeuwigdurend" geschrapt. Artikel 16.4 is in zijn geheel geschrapt.
  • Duur en Beëindiging: De tekst in artikel 18.5 is preciezer geformuleerd.